تیم

حمیدرضا هنرکار

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ابوالحسن شمسی گوشکی

رئیس هیئت مدیره

مجید کمالو

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرعباس امامی

عضو هیئت مدیره

جواد جلوداری

مشاور

عباس ترابی

مشاور

مهدی امیدی

معاون اجرایی

مجید عظیمی

کارشناس سرمایه گذاری

حمید انصاری

مدیر مالی

آقای خلیلی

کارشناس سرمایه گذاری

نگار عبداللهی

کارشناس تولید محتوا

T